Balans
De stichting Vrienden van Greijdanus, RSIN 8546.14.497, is opgericht op 5 december 2014. Aangezien er per eind 2014 nog geen activiteiten zijn geweest die vermogen of resultaat beïnvloed hebben, is er per eind 2015 voor het eerst een balans en resultatenrekening opgesteld.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Giften
Vrienden van Greijdanus kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Voor verdere informatie hierover kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email